ἀπέρχεσθαι
Englishman's Concordance
ἀπέρχεσθαι (aperchesthai) — 1 Occurrence

Acts 23:32 V-PNM/P
GRK: τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ
NAS: the horsemen to go on with him, they returned
INT: the horsemen to go with him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page