ἀπέχει
Englishman's Concordance
ἀπέχει (apechei) — 3 Occurrences

Matthew 15:8 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
NAS: BUT THEIR HEART IS FAR AWAY FROM ME.
KJV: their heart is far from
INT: of them far is away from me

Mark 7:6 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
NAS: BUT THEIR HEART IS FAR AWAY FROM ME.
KJV: their heart is far from
INT: of them far is far away from me

Mark 14:41 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν ἡ
INT: and take your rest It is enough has come the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page