568. ἀπέχω (apechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 568. ἀπέχω (apechó) — 19 Occurrences

Matthew 6:2 V-PIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, they have their reward
KJV: unto you, They have their
INT: I say to you they have the reward

Matthew 6:5 V-PIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, they have their reward
KJV: unto you, They have their reward.
INT: I say to you they have the reward

Matthew 6:16 V-PIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
NAS: I say to you, they have their reward
KJV: unto you, They have their reward.
INT: I say to you they have the reward

Matthew 14:24 V-IIA-3S
GRK: τῆς γῆς ἀπεῖχεν βασανιζόμενον ὑπὸ
INT: the land being tossed by

Matthew 15:8 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
NAS: BUT THEIR HEART IS FAR AWAY FROM ME.
KJV: their heart is far from
INT: of them far is away from me

Mark 7:6 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
NAS: BUT THEIR HEART IS FAR AWAY FROM ME.
KJV: their heart is far from
INT: of them far is far away from me

Mark 14:41 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν ἡ
INT: and take your rest It is enough has come the

Luke 6:24 V-PIA-2P
GRK: πλουσίοις ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν
NAS: to you who are rich, for you are receiving your comfort
KJV: for ye have received your
INT: rich for you are receiving the comfort

Luke 7:6 V-PPA-GMS
GRK: οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς
KJV: And when he was now not
INT: not far being distant from the

Luke 15:20 V-PPA-GMS
GRK: αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν
NAS: a long way off, his father
KJV: was yet a great way off, his father
INT: he far being distant saw him

Luke 24:13 V-PPA-AFS
GRK: εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
KJV: Emmaus, which was from
INT: to a village being distant furlongs sixty

Acts 15:20 V-PNM
GRK: αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων
INT: to them to abstain from the pollutions

Acts 15:29 V-PNM
GRK: ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ
INT: to abstain from things sacrificed to idols and

Philippians 4:18 V-PIA-1S
GRK: ἀπέχω δὲ πάντα
NAS: But I have received everything in full
KJV: But I have all, and
INT: I have moreover all things

1 Thessalonians 4:3 V-PNM
GRK: ἁγιασμὸς ὑμῶν ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ
INT: sanctification of you to abstain you from

1 Thessalonians 5:22 V-PMM-2P
GRK: εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
INT: form of evil abstain

1 Timothy 4:3 V-PNM
GRK: κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ
INT: forbidding to marry [bidding] to abstain from foods which

Philemon 1:15 V-PSA-2S
GRK: αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς
NAS: [from you] for a while, that you would have him back forever,
KJV: that thou shouldest receive him
INT: eternally him you might possess

1 Peter 2:11 V-PNM
GRK: καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν
INT: and exiles to abstain from fleshly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page