ἀποκαλύπτεσθαι
Englishman's Concordance
ἀποκαλύπτεσθαι (apokalyptesthai) — 1 Occurrence

1 Peter 5:1 V-PNM/P
GRK: τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός
NAS: of the glory that is to be revealed,
KJV: of the glory that shall be revealed:
INT: of the about to be revealed glory [am] partaker

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page