Ἀπόστρεψον
Englishman's Concordance
Ἀπόστρεψον (Apostrepson) — 1 Occurrence

Matthew 26:52 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν
NAS: said to him, Put your sword
KJV: Jesus unto him, Put up again thy sword
INT: Jesus Return the sword

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page