ἀποστρέψουσιν
Englishman's Concordance
ἀποστρέψουσιν (apostrepsousin) — 1 Occurrence

2 Timothy 4:4 V-FIA-3P
GRK: τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ
NAS: and will turn away their ears
INT: the ear they will turn away unto moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page