ἀποθάνωμεν
Englishman's Concordance
ἀποθάνωμεν (apothanōmen) — 1 Occurrence

John 11:16 V-ASA-1P
GRK: ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ
NAS: go, so that we may die with Him.
KJV: that we may die with him.
INT: us that we might die with him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page