ἀποθανεῖν
Englishman's Concordance
ἀποθανεῖν (apothanein) — 16 Occurrences

Matthew 26:35 V-ANA
GRK: σὺν σοὶ ἀποθανεῖν οὐ μή
NAS: I have to die with You, I will not deny
KJV: I should die with thee,
INT: with you to die no not

Luke 16:22 V-ANA
GRK: ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν
NAS: the poor man died and was carried away
KJV: that the beggar died, and
INT: it came to pass moreover died the poor man

Luke 20:36 V-ANA
GRK: οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
NAS: even die anymore,
KJV: Neither can they die any more: for
INT: neither indeed die any more they can

John 4:49 V-ANA
GRK: κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον
NAS: before my child dies.
KJV: my child die.
INT: come down before dies the child

John 18:14 V-ANA
GRK: ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ
NAS: man to die on behalf
INT: for one man to perish for the

John 19:7 V-ANA
GRK: νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι υἱὸν
NAS: He ought to die because
KJV: law he ought to die, because he made
INT: law he ought to die because Son

Acts 7:4 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα
NAS: his father died, [God] had him move
KJV: his father was dead, he removed him
INT: after died the father

Acts 9:37 V-ANA
GRK: ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν λούσαντες δὲ
NAS: that she fell sick and died; and when they had washed
KJV: that she was sick, and died: whom when
INT: [that] having become sick she died having washed [her] moreover

Acts 21:13 V-ANA
GRK: ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: but even to die at Jerusalem
KJV: but also to die at Jerusalem
INT: but also to die at Jerusalem

Acts 25:11 V-ANA
GRK: παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν εἰ δὲ
NAS: I do not refuse to die; but if
KJV: I refuse not to die: but if
INT: I do refuse to die if however

Romans 5:7 V-ANA
GRK: καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν
NAS: would dare even to die.
KJV: even dare to die.
INT: even might dare to die

1 Corinthians 9:15 V-ANA
GRK: μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ τὸ
NAS: for it would be better for me to die than
KJV: for me to die, than
INT: me rather to die than the

Philippians 1:21 V-ANA
GRK: καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος
NAS: is Christ and to die is gain.
KJV: [is] Christ, and to die [is] gain.
INT: and to die gain

Hebrews 9:27 V-ANA
GRK: ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ
NAS: for men to die once
KJV: unto men once to die, but after
INT: to men once to die after moreover

Revelation 3:2 V-ANA
GRK: ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν οὐ γὰρ
NAS: were about to die; for I have not found
KJV: that are ready to die: for I have
INT: which are about to die not indeed

Revelation 9:6 V-ANA
GRK: καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει
NAS: it; they will long to die, and death
KJV: and shall desire to die, and death
INT: and will desire to die and shall flee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page