ἀρχόντων
Englishman's Concordance
ἀρχόντων (archontōn) — 5 Occurrences

Luke 14:1 N-GMP
GRK: τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων
NAS: of one of the leaders of the Pharisees
KJV: of one of the chief Pharisees
INT: of one of the rulers of the Pharisees

John 7:48 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς
NAS: No one of the rulers or Pharisees
KJV: Have any of the rulers or of
INT: of the rulers has believed on

John 12:42 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν
NAS: even of the rulers believed
KJV: among the chief rulers also
INT: from among the rulers many believed

1 Corinthians 2:6 N-GMP
GRK: οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος
NAS: age nor of the rulers of this age,
KJV: nor of the princes of this
INT: nor of the rulers the age

1 Corinthians 2:8 N-GMP
GRK: οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος
NAS: none of the rulers of this
KJV: none of the princes of this
INT: no one of the rulers the age

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page