758. ἄρχων (archón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 758. ἄρχων (archón) — 37 Occurrences

Matthew 9:18 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν
NAS: these things to them, a [synagogue] official came
KJV: a certain ruler, and worshipped
INT: to them behold a ruler certain having come

Matthew 9:23 N-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν
NAS: came into the official's house,
KJV: came into the ruler's house, and
INT: house of the ruler and having seen

Matthew 9:34 N-DMS
GRK: Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
NAS: out the demons by the ruler of the demons.
KJV: through the prince of the devils.
INT: By the prince of the demons

Matthew 12:24 N-DMS
GRK: τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
NAS: by Beelzebul the ruler of the demons.
KJV: by Beelzebub the prince of the devils.
INT: Beelzebul prince of the demons

Matthew 20:25 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν
NAS: You know that the rulers of the Gentiles
KJV: that the princes of the Gentiles
INT: that the rulers of the Gentiles

Mark 3:22 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
NAS: out the demons by the ruler of the demons.
KJV: by the prince of the devils
INT: By the prince of the demons

Luke 8:41 N-NMS
GRK: καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς
NAS: Jairus, and he was an official of the synagogue;
KJV: he was a ruler of the synagogue: and
INT: and he a ruler of the synagogue

Luke 11:15 N-DMS
GRK: Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
NAS: by Beelzebul, the ruler of the demons.
KJV: Beelzebub the chief of the devils.
INT: Beelzebul the prince of the demons

Luke 12:58 N-AMS
GRK: σου ἐπ' ἄρχοντα ἐν τῇ
NAS: to appear before the magistrate, on [your] way
KJV: to the magistrate, [as thou art] in
INT: of you before a magistrate in the

Luke 14:1 N-GMP
GRK: τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων
NAS: of one of the leaders of the Pharisees
KJV: of one of the chief Pharisees
INT: of one of the rulers of the Pharisees

Luke 18:18 N-NMS
GRK: τις αὐτὸν ἄρχων λέγων Διδάσκαλε
NAS: A ruler questioned Him, saying,
KJV: And a certain ruler asked him,
INT: a certain to him ruler saying Teacher

Luke 23:13 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν
NAS: the chief priests and the rulers and the people,
KJV: and the rulers and
INT: and the rulers and the

Luke 23:35 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους
NAS: on. And even the rulers were sneering
KJV: beholding. And the rulers also with
INT: also the rulers saying Others

Luke 24:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς
NAS: the chief priests and our rulers delivered
KJV: and our rulers delivered him
INT: and the rulers of us to

John 3:1 N-NMS
GRK: ὄνομα αὐτῷ ἄρχων τῶν Ἰουδαίων
NAS: named Nicodemus, a ruler of the Jews;
KJV: named Nicodemus, a ruler of the Jews:
INT: name to him a ruler of the Jews

John 7:26 N-NMP
GRK: ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός
NAS: nothing to Him. The rulers do not really
KJV: unto him. Do the rulers know indeed
INT: have recognized those who rule that this

John 7:48 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς
NAS: No one of the rulers or Pharisees
KJV: Have any of the rulers or of
INT: of the rulers has believed on

John 12:31 N-NMS
GRK: νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου
NAS: world; now the ruler of this world
KJV: now shall the prince of this world
INT: now the prince of the world

John 12:42 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν
NAS: even of the rulers believed
KJV: among the chief rulers also
INT: from among the rulers many believed

John 14:30 N-NMS
GRK: τοῦ κόσμου ἄρχων καὶ ἐν
NAS: more with you, for the ruler of the world
KJV: you: for the prince of this world
INT: of this world ruler and in

John 16:11 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου
NAS: because the ruler of this
KJV: because the prince of this
INT: because the ruler the world

Acts 3:17 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν
NAS: just as your rulers did also.
KJV: [did] also your rulers.
INT: also the rulers of you

Acts 4:5 N-AMP
GRK: αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς
NAS: On the next day, their rulers and elders
KJV: that their rulers, and
INT: their the rulers and the

Acts 4:8 N-VMP
GRK: πρὸς αὐτούς Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ
NAS: said to them, Rulers and elders
KJV: them, Ye rulers of the people,
INT: to them Rulers of the people

Acts 4:26 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ
NAS: TOOK THEIR STAND, AND THE RULERS WERE GATHERED
KJV: and the rulers were gathered
INT: and the rulers were gathered together

Acts 7:27 N-AMS
GRK: σὲ κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν
NAS: WHO MADE YOU A RULER AND JUDGE OVER
KJV: made thee a ruler and a judge
INT: you appointed ruler and judge

Acts 7:35 N-AMS
GRK: σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν
NAS: MADE YOU A RULER AND A JUDGE?'
KJV: made thee a ruler and a judge?
INT: you appointed ruler and judge

Acts 7:35 N-AMS
GRK: θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν
NAS: [to be] both a ruler and a deliverer
KJV: send [to be] a ruler and
INT: God [as] and ruler and redeemer

Acts 13:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον
NAS: in Jerusalem, and their rulers, recognizing
KJV: their rulers, because they knew
INT: and the rulers of them him

Acts 14:5 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι
NAS: and the Jews with their rulers, to mistreat
KJV: their rulers, to use [them] despitefully,
INT: with the rulers of them to mistreat

Acts 16:19 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας
NAS: before the authorities,
KJV: the marketplace unto the rulers,
INT: before the rulers

Acts 23:5 N-AMS
GRK: γὰρ ὅτι Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ
NAS: EVIL OF A RULER OF YOUR PEOPLE.'
KJV: speak evil of the ruler of thy people.
INT: indeed that A ruler of the people

Romans 13:3 N-NMP
GRK: οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν
NAS: For rulers are not a cause of fear
KJV: For rulers are not
INT: The indeed rulers not are

1 Corinthians 2:6 N-GMP
GRK: οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος
NAS: age nor of the rulers of this age,
KJV: nor of the princes of this
INT: nor of the rulers the age

1 Corinthians 2:8 N-GMP
GRK: οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος
NAS: none of the rulers of this
KJV: none of the princes of this
INT: no one of the rulers the age

Ephesians 2:2 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας
NAS: according to the prince of the power
KJV: according to the prince of the power
INT: according to the ruler of the authority

Revelation 1:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων
NAS: of the dead, and the ruler of the kings
KJV: and the prince of the kings
INT: and the ruler of the kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page