ἀριθμὸν
Englishman's Concordance
ἀριθμὸν (arithmon) — 5 Occurrences

John 6:10 N-AMS
GRK: ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι
NAS: sat down, in number about
KJV: sat down, in number about
INT: men the number about five thousand

Revelation 7:4 N-AMS
GRK: ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων
NAS: And I heard the number of those
KJV: I heard the number of them which were sealed:
INT: I heard the number of the sealed

Revelation 9:16 N-AMS
GRK: ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν
NAS: million; I heard the number of them.
KJV: and I heard the number of them.
INT: I heard the number of them

Revelation 13:17 N-AMS
GRK: ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος
NAS: or the number of his name.
KJV: or the number of his
INT: or the number of the name

Revelation 13:18 N-AMS
GRK: ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου
NAS: calculate the number of the beast,
KJV: count the number of the beast:
INT: let him count the number of the beast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page