Ἀρίσταρχος
Englishman's Concordance
Ἀρίσταρχος (Aristarchos) — 3 Occurrences

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σέκουνδος
NAS: [the son] of Pyrrhus, and by Aristarchus and Secundus
KJV: of the Thessalonians, Aristarchus and
INT: of thessalonians moreover Aristarchus and Secundus

Colossians 4:10 N-NMS
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός
NAS: Aristarchus, my fellow prisoner,
KJV: Aristarchus my fellowprisoner
INT: Greets you Aristarchus fellow prisoner

Philemon 1:24 N-NMS
GRK: Μάρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς Λουκᾶς
NAS: [as do] Mark, Aristarchus, Demas,
KJV: Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas,
INT: [and] Mark Aristarchus Demas Luke

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page