708. Ἀρίσταρχος (Aristarchos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 708. Ἀρίσταρχος (Aristarchos) — 5 Occurrences

Acts 19:29 N-AMS
GRK: Γαῖον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας συνεκδήμους
NAS: Gaius and Aristarchus, Paul's
KJV: and Aristarchus, men of Macedonia,
INT: Gaius and Aristarchus Macedonians fellow travelers

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σέκουνδος
NAS: [the son] of Pyrrhus, and by Aristarchus and Secundus
KJV: of the Thessalonians, Aristarchus and
INT: of thessalonians moreover Aristarchus and Secundus

Acts 27:2 N-GMS
GRK: σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως
NAS: accompanied by Aristarchus, a Macedonian
KJV: of Asia; [one] Aristarchus, a Macedonian
INT: with us Aristarchus a Macedonian of Thessalonica

Colossians 4:10 N-NMS
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός
NAS: Aristarchus, my fellow prisoner,
KJV: Aristarchus my fellowprisoner
INT: Greets you Aristarchus fellow prisoner

Philemon 1:24 N-NMS
GRK: Μάρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς Λουκᾶς
NAS: [as do] Mark, Aristarchus, Demas,
KJV: Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas,
INT: [and] Mark Aristarchus Demas Luke

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page