χόρτος
Englishman's Concordance
χόρτος (chortos) — 5 Occurrences

Matthew 13:26 N-NMS
GRK: ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν
NAS: But when the wheat sprouted and bore
KJV: But when the blade was sprung up, and
INT: sprouted the plants and fruit

John 6:10 N-NMS
GRK: ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν
NAS: there was much grass in the place.
KJV: there was much grass in the place.
INT: was moreover grass much in

1 Peter 1:24 N-NMS
GRK: σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πᾶσα
NAS: FLESH IS LIKE GRASS, AND ALL ITS GLORY
KJV: flesh [is] as grass, and all
INT: flesh [is] as grass and all

1 Peter 1:24 N-NMS
GRK: ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ
NAS: OF GRASS. THE GRASS WITHERS,
KJV: of grass. The grass withereth,
INT: Withers the grass and the

Revelation 8:7 N-NMS
GRK: καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη
NAS: the green grass was burned
KJV: all green grass was burnt up.
INT: and all grass green was burned up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page