ἐχορτάσθησαν
Englishman's Concordance
ἐχορτάσθησαν (echortasthēsan) — 6 Occurrences

Matthew 14:20 V-AIP-3P
GRK: πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν
NAS: ate and were satisfied. They picked
KJV: eat, and were filled: and they took up
INT: all and were satisfied and they took up

Matthew 15:37 V-AIP-3P
GRK: πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ τὸ
NAS: ate and were satisfied, and they picked
KJV: eat, and were filled: and they took up
INT: all and were satisfied and that which

Mark 6:42 V-AIP-3P
GRK: πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: They all ate and were satisfied,
KJV: eat, and were filled.
INT: all and were satisfied

Mark 8:8 V-AIP-3P
GRK: ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν
NAS: And they ate and were satisfied; and they picked
KJV: and were filled: and
INT: they ate and were satisfied And they took up

Luke 9:17 V-AIP-3P
GRK: ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες καὶ
NAS: ate and were satisfied; and the broken pieces
KJV: all filled: and
INT: they ate and were satisfied all and

Revelation 19:21 V-AIP-3P
GRK: τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν
NAS: the birds were filled with their flesh.
KJV: all the fowls were filled with their
INT: the birds were filled with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page