5526. χορτάζω (chortazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5526. χορτάζω (chortazó) — 16 Occurrences

Matthew 5:6 V-FIP-3P
GRK: ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
NAS: for righteousness, for they shall be satisfied.
KJV: for they shall be filled.
INT: for they will be filled

Matthew 14:20 V-AIP-3P
GRK: πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν
NAS: ate and were satisfied. They picked
KJV: eat, and were filled: and they took up
INT: all and were satisfied and they took up

Matthew 15:33 V-ANA
GRK: τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον
NAS: in [this] desolate place to satisfy such
KJV: as to fill so great
INT: so many as to satisfy a crowd so great

Matthew 15:37 V-AIP-3P
GRK: πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ τὸ
NAS: ate and were satisfied, and they picked
KJV: eat, and were filled: and they took up
INT: all and were satisfied and that which

Mark 6:42 V-AIP-3P
GRK: πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: They all ate and were satisfied,
KJV: eat, and were filled.
INT: all and were satisfied

Mark 7:27 V-ANP
GRK: Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα
NAS: the children be satisfied first,
KJV: first be filled: for
INT: Let first to be satisfied the children

Mark 8:4 V-ANA
GRK: τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ'
NAS: in [this] desolate place to satisfy these people?
KJV: a man satisfy these
INT: anyone here to satisfy with bread in

Mark 8:8 V-AIP-3P
GRK: ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν
NAS: And they ate and were satisfied; and they picked
KJV: and were filled: and
INT: they ate and were satisfied And they took up

Luke 6:21 V-FIP-2P
GRK: νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε μακάριοι οἱ
NAS: now, for you shall be satisfied. Blessed
KJV: for ye shall be filled. Blessed
INT: now for you will be filled Blessed [you] who

Luke 9:17 V-AIP-3P
GRK: ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες καὶ
NAS: ate and were satisfied; and the broken pieces
KJV: all filled: and
INT: they ate and were satisfied all and

Luke 15:16 V-ANP
GRK: καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν
INT: And he was longing to be fed out of the

Luke 16:21 V-ANP
GRK: καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν
NAS: and longing to be fed with the [crumbs] which were falling
KJV: And desiring to be fed with the crumbs
INT: and desiring to be satisfied from what

John 6:26 V-AIP-2P
GRK: ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε
NAS: you ate of the loaves and were filled.
KJV: the loaves, and were filled.
INT: loaves and were satisfied

Philippians 4:12 V-PNM/P
GRK: μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν
NAS: I have learned the secret of being filled and going hungry,
KJV: both to be full and
INT: I am initiated and to be full both to hunger

James 2:16 V-PMM/P-2P
GRK: θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε μὴ δῶτε
NAS: be warmed and be filled, and yet
KJV: and filled; notwithstanding
INT: be warmed and be filled not give

Revelation 19:21 V-AIP-3P
GRK: τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν
NAS: the birds were filled with their flesh.
KJV: all the fowls were filled with their
INT: the birds were filled with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page