δεόμενοι
Englishman's Concordance
δεόμενοι (deomenoi) — 3 Occurrences

Luke 21:36 V-PPM/P-NMP
GRK: παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε
NAS: times, praying that you may have strength
KJV: therefore, and pray always,
INT: every season praying that you might have strength

2 Corinthians 8:4 V-PPM/P-NMP
GRK: πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν
NAS: begging us with much urging
KJV: Praying us with
INT: much entreaty imploring of us the

1 Thessalonians 3:10 V-PPM/P-NMP
GRK: ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ
NAS: and day keep praying most earnestly
KJV: and day praying exceedingly that
INT: day exceedingly imploring for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page