διδασκαλίαν
Englishman's Concordance
διδασκαλίαν (didaskalian) — 3 Occurrences

Romans 15:4 N-AFS
GRK: τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα
NAS: was written for our instruction, so
KJV: for our learning, that we
INT: our instruction was written before that

2 Timothy 3:16 N-AFS
GRK: ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν πρὸς ἐλεγμόν
NAS: and profitable for teaching, for reproof,
KJV: for doctrine, for
INT: profitable for teaching for reproof

Titus 2:10 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ
NAS: that they will adorn the doctrine of God
KJV: they may adorn the doctrine of God
INT: that the doctrine of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page