ἑβδομήκοντα
Englishman's Concordance
ἑβδομήκοντα (hebdomēkonta) — 5 Occurrences

Luke 10:1 Adj
GRK: κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ
NAS: appointed seventy others,
KJV: appointed other seventy also, and
INT: Lord others seventy two and

Luke 10:17 Adj
GRK: δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ
NAS: The seventy returned with joy,
KJV: And the seventy returned again with
INT: moreover the seventy two with

Acts 7:14 Adj
GRK: ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε
NAS: his relatives to come to him, seventy-five persons
KJV: kindred, threescore and fifteen souls.
INT: in all souls seventy five

Acts 23:23 Adj
GRK: καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους
NAS: to Caesarea, with seventy horsemen
KJV: horsemen threescore and ten, and
INT: and horsemen seventy and spearmen

Acts 27:37 Adj
GRK: ὡς διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ
NAS: were two hundred and seventy-six persons.
KJV: two hundred threescore and sixteen
INT: thus two hundred seventy six

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page