ἐκχυννόμενον
Englishman's Concordance
ἐκχυννόμενον (ekchynnomenon) — 4 Occurrences

Matthew 23:35 V-PPM/P-NNS
GRK: αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς
NAS: blood shed on earth,
KJV: blood shed upon
INT: blood righteous poured out upon the

Matthew 26:28 V-PPM/P-NNS
GRK: περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν
NAS: of the covenant, which is poured out for many
KJV: testament, which is shed for many
INT: for many is poured out for forgiveness

Mark 14:24 V-PPM/P-NNS
GRK: διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν
NAS: which is poured out for many.
KJV: testament, which is shed for many.
INT: covenant that is poured out for many

Luke 22:20 V-PPM/P-NNS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον
NAS: cup which is poured out for you is the new
KJV: blood, which is shed for you.
INT: for you is poured out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page