ἐκλεκτοὺς
Englishman's Concordance
ἐκλεκτοὺς (eklektous) — 7 Occurrences

Matthew 24:22 Adj-AMP
GRK: δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ
NAS: but for the sake of the elect those
KJV: but for the elect's sake those days
INT: however the elect will be shortened the

Matthew 24:24 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἐκλεκτούς
NAS: possible, even the elect.
KJV: they shall deceive the very elect.
INT: even the elect

Matthew 24:31 Adj-AMP
GRK: ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ
NAS: and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four
KJV: his elect from
INT: they will gather together the elect of him from

Mark 13:20 Adj-AMP
GRK: διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο
NAS: but for the sake of the elect, whom
KJV: for the elect's sake, whom
INT: on account of the elect whom he chose

Mark 13:22 Adj-AMP
GRK: δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς
NAS: if possible, the elect.
KJV: [it were] possible, even the elect.
INT: possible the elect

Mark 13:27 Adj-AMP
GRK: ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ
NAS: and will gather together His elect from the four
KJV: his elect from
INT: will gather together the elect of him from

2 Timothy 2:10 Adj-AMP
GRK: διὰ τοὺς ἐκλεκτούς ἵνα καὶ
NAS: of those who are chosen, so
KJV: all things for the elect's sakes, that
INT: for sake of the elect that also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page