ἐκλεξαμένοις
Englishman's Concordance
ἐκλεξαμένοις (eklexamenois) — 1 Occurrence

Acts 15:25 V-APM-DMP
GRK: γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι
NAS: of one mind, to select men
KJV: to send chosen men
INT: having come with one accord having chosen men to send

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page