ἐξελέξατο
Englishman's Concordance
ἐξελέξατο (exelexato) — 10 Occurrences

Mark 13:20 V-AIM-3S
GRK: ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς
NAS: whom He chose, He shortened
KJV: whom he hath chosen, he hath shortened
INT: elect whom he chose he has shortened the

Luke 10:42 V-AIM-3S
GRK: ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ
NAS: for Mary has chosen the good
KJV: and Mary hath chosen that good part,
INT: good part chose which not

Acts 1:2 V-AIM-3S
GRK: ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη
NAS: to the apostles whom He had chosen.
KJV: unto the apostles whom he had chosen:
INT: Holy whom he chose he was taken up

Acts 13:17 V-AIM-3S
GRK: τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας
NAS: Israel chose our fathers
KJV: people of Israel chose our fathers,
INT: of this Israel chose the fathers

Acts 15:7 V-AIM-3S
GRK: ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ θεὸς
NAS: God made a choice among
KJV: ago God made choice among us,
INT: among us chose God

1 Corinthians 1:27 V-AIM-3S
GRK: τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός
NAS: but God has chosen the foolish things
KJV: God hath chosen the foolish things
INT: of the world chose God

1 Corinthians 1:27 V-AIM-3S
GRK: τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός
NAS: and God has chosen the weak things
KJV: God hath chosen the weak things
INT: of the world chose God

1 Corinthians 1:28 V-AIM-3S
GRK: τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός
NAS: God has chosen, the things that are not, so
KJV: God chosen, [yea], and
INT: the despised chose God

Ephesians 1:4 V-AIM-3S
GRK: καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν
NAS: just as He chose us in Him before
KJV: According as he hath chosen us in
INT: as he chose us in

James 2:5 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς
NAS: did not God choose the poor
KJV: not God chosen the poor of this
INT: God did choose the poor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page