ἐνεφάνισαν
Englishman's Concordance
ἐνεφάνισαν (enephanisan) — 3 Occurrences

Acts 24:1 V-AIA-3P
GRK: τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι
NAS: [named] Tertullus, and they brought charges to the governor
KJV: who informed the governor
INT: a certain who made a representation to the governor

Acts 25:2 V-AIA-3P
GRK: ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ
NAS: of the Jews brought charges against
KJV: of the Jews informed him
INT: Made a presentation before moreover him

Acts 25:15 V-AIA-3P
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: of the Jews brought charges against
KJV: of the Jews informed [me], desiring
INT: in Jerusalem made a presentation the chief priests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page