ἐνεργουμένης
Englishman's Concordance
ἐνεργουμένης (energoumenēs) — 1 Occurrence

2 Corinthians 1:6 V-PPM-GFS
GRK: παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ
NAS: it is for your comfort, which is effective in the patient enduring
KJV: which is effectual in
INT: comfort being done in [the] endurance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page