ἐπεχείρησαν
Englishman's Concordance
ἐπεχείρησαν (epecheirēsan) — 2 Occurrences

Luke 1:1 V-AIA-3P
GRK: ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν
NAS: as many have undertaken to compile
KJV: as many have taken in hand to set forth in order
INT: FORASMUCH AS many have undertaken to draw up a narration

Acts 19:13 V-AIA-3P
GRK: Ἐπεχείρησαν δέ τινες
NAS: who went from place to place, attempted to name
KJV: exorcists, took upon them to call
INT: attempted moreover some of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page