ἐπιγνώσεσθε
Englishman's Concordance
ἐπιγνώσεσθε (epignōsesthe) — 3 Occurrences

Matthew 7:16 V-FIM-2P
GRK: καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς μήτι
NAS: You will know them by their fruits.
KJV: Ye shall know them by
INT: fruits of them you will know them not

Matthew 7:20 V-FIM-2P
GRK: καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
NAS: then, you will know them by their fruits.
KJV: their fruits ye shall know them.
INT: fruits of them you will know them

2 Corinthians 1:13 V-FIM-2P
GRK: ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε
NAS: and I hope you will understand until
KJV: I trust ye shall acknowledge even
INT: to [the] end you will acknowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page