ἐργαζομένῳ
Englishman's Concordance
ἐργαζομένῳ (ergazomenō) — 3 Occurrences

Romans 2:10 V-PPM/P-DMS
GRK: παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν
NAS: to everyone who does good,
KJV: to every man that worketh good,
INT: to everyone that works good

Romans 4:4 V-PPM/P-DMS
GRK: τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς
NAS: Now to the one who works, his wage
KJV: Now to him that worketh is the reward
INT: the [one who] moreover works the reward

Romans 4:5 V-PPM/P-DMS
GRK: δὲ μὴ ἐργαζομένῳ πιστεύοντι δὲ
NAS: But to the one who does not work, but believes
KJV: But to him that worketh not, but
INT: however not does work believes however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page