ἐργάζεται
Englishman's Concordance
ἐργάζεται (ergazetai) — 5 Occurrences

John 5:17 V-PIM/P-3S
GRK: ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι
NAS: them, My Father is working until
KJV: My Father worketh hitherto, and IINT: until now works and I work

Romans 13:10 V-PIM/P-3S
GRK: κακὸν οὐκ ἐργάζεται πλήρωμα οὖν
NAS: Love does no wrong
KJV: Love worketh no ill
INT: evil not does work [the] fulfillment therefore

1 Corinthians 16:10 V-PIM/P-3S
GRK: ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
NAS: that he is with you without cause to be afraid, for he is doing the Lord's
KJV: for he worketh the work
INT: work of [the] Lord he works as also I

2 Corinthians 7:10 V-PIM/P-3S
GRK: σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται ἡ δὲ
NAS: to [the will] [of] God produces a repentance
INT: salvation without regret produces and

James 1:20 V-PIM/P-3S
GRK: θεοῦ οὐκ ἐργάζεται
NAS: of man does not achieve the righteousness
INT: of God not produces

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page