εὐδοκία
Englishman's Concordance
εὐδοκία (eudokia) — 3 Occurrences

Matthew 11:26 N-NFS
GRK: ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν
NAS: for this way was well-pleasing in Your sight.
KJV: so it seemed good in thy sight.
INT: for thus well-pleasing it was before

Luke 10:21 N-NFS
GRK: ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν
NAS: for this way was well-pleasing in Your sight.
KJV: so it seemed good in thy
INT: for thus well-pleasing was it before

Romans 10:1 N-NFS
GRK: ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς
NAS: my heart's desire and my prayer
KJV: my heart's desire and prayer
INT: the indeed good pleasure of the my

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page