εὐδόκησεν
Englishman's Concordance
εὐδόκησεν (eudokēsen) — 6 Occurrences

Matthew 12:18 V-AIA-3S
GRK: εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή
NAS: MY SOUL is WELL-PLEASED; I WILL PUT
KJV: my soul is well pleased: I will put my
INT: in whom has found delight the soul

Luke 12:32 V-AIA-3S
GRK: ποίμνιον ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ
NAS: for your Father has chosen gladly to give
KJV: Father's good pleasure to give
INT: flock for took delight the Father

1 Corinthians 1:21 V-AIA-3S
GRK: τὸν θεόν εὐδόκησεν ὁ θεὸς
NAS: God was well-pleased through
KJV: not God, it pleased God by
INT: God was pleased God

1 Corinthians 10:5 V-AIA-3S
GRK: πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ θεός
NAS: of them God was not well-pleased; for they were laid low
KJV: not well pleased: for
INT: most of them was well pleased God

Galatians 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεὸς
NAS: me through His grace, was pleased
KJV: But when it pleased God, who
INT: when moreover was pleased God

Colossians 1:19 V-AIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ
NAS: For it was the [Father's] good pleasure for all
KJV: For it pleased [the Father] that in
INT: in him was pleased all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page