2106. εὐδοκέω (eudokeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2106. εὐδοκέω (eudokeó) — 21 Occurrences

Matthew 3:17 V-AIA-1S
GRK: ἐν ᾧ εὐδόκησα
NAS: Son, in whom I am well-pleased.
KJV: in whom I am well pleased.
INT: in whom I am well pleased

Matthew 12:18 V-AIA-3S
GRK: εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή
NAS: MY SOUL is WELL-PLEASED; I WILL PUT
KJV: my soul is well pleased: I will put my
INT: in whom has found delight the soul

Matthew 17:5 V-AIA-1S
GRK: ἐν ᾧ εὐδόκησα ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: with whom I am well-pleased; listen
KJV: whom I am well pleased; hear ye
INT: in whom I am well pleased Listen you to him

Mark 1:11 V-AIA-1S
GRK: ἐν σοὶ εὐδόκησα
NAS: Son, in You I am well-pleased.
KJV: in whom I am well pleased.
INT: in whom I am well pleased

Luke 3:22 V-AIA-1S
GRK: ἐν σοὶ εὐδόκησα
NAS: Son, in You I am well-pleased.
KJV: in thee I am well pleased.
INT: in you I am well pleased

Luke 12:32 V-AIA-3S
GRK: ποίμνιον ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ
NAS: for your Father has chosen gladly to give
KJV: Father's good pleasure to give
INT: flock for took delight the Father

Romans 15:26 V-AIA-3P
GRK: εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία
NAS: and Achaia have been pleased to make
KJV: For it hath pleased them of Macedonia
INT: were pleased indeed Macedonia

Romans 15:27 V-AIA-3P
GRK: εὐδόκησαν γάρ καὶ
NAS: Yes, they were pleased [to do so], and they are indebted
KJV: It hath pleased them verily; and
INT: they were pleased indeed and

1 Corinthians 1:21 V-AIA-3S
GRK: τὸν θεόν εὐδόκησεν ὁ θεὸς
NAS: God was well-pleased through
KJV: not God, it pleased God by
INT: God was pleased God

1 Corinthians 10:5 V-AIA-3S
GRK: πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ θεός
NAS: of them God was not well-pleased; for they were laid low
KJV: not well pleased: for
INT: most of them was well pleased God

2 Corinthians 5:8 V-PIA-1P
GRK: δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι
NAS: we are of good courage, I say, and prefer rather
KJV: [I say], and willing rather
INT: moreover and are pleased rather to be from home

2 Corinthians 12:10 V-PIA-1S
GRK: διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις
NAS: Therefore I am well content with weaknesses,
KJV: Therefore I take pleasure in
INT: Therefore I take pleasure in weaknesses

Galatians 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεὸς
NAS: me through His grace, was pleased
KJV: But when it pleased God, who
INT: when moreover was pleased God

Colossians 1:19 V-AIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ
NAS: For it was the [Father's] good pleasure for all
KJV: For it pleased [the Father] that in
INT: in him was pleased all the

1 Thessalonians 2:8 V-IIA-1P
GRK: ὀμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν
NAS: fond an affection for you, we were well-pleased to impart
KJV: of you, we were willing to have imparted
INT: yearning over you we were pleased to have imparted to you

1 Thessalonians 3:1 V-AIA-1P
GRK: μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν
NAS: [it] no longer, we thought it best to be left behind
KJV: forbear, we thought it good to be left
INT: no longer enduring we thought good to be left in

2 Thessalonians 2:12 V-APA-NMP
GRK: ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ
NAS: the truth, but took pleasure in wickedness.
KJV: but had pleasure in
INT: truth but having delighted in unrighteousness

Hebrews 10:6 V-AIA-2S
GRK: ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας
NAS: AND [sacrifices] FOR SIN YOU HAVE TAKEN NO
KJV: thou hast had no pleasure.
INT: sin not you delighted in

Hebrews 10:8 V-AIA-2S
GRK: ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας αἵτινες κατὰ
NAS: NOR HAVE YOU TAKEN PLEASURE [in them] (which
KJV: neither hadst pleasure [therein]; which
INT: you desired nor delighted in which according to

Hebrews 10:38 V-PIA-3S
GRK: ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή
NAS: MY SOUL HAS NO
KJV: shall have no pleasure in him.
INT: he draw back not delights the soul

2 Peter 1:17 V-AIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ εὐδόκησα
NAS: Son with whom I am well-pleased--
KJV: whom I am well pleased.
INT: whom I have found delight

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page