ἐξετράπησαν
Englishman's Concordance
ἐξετράπησαν (exetrapēsan) — 2 Occurrences

1 Timothy 1:6 V-AIP-3P
GRK: τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν
NAS: from these things, have turned aside to fruitless discussion,
KJV: having swerved have turned aside unto
INT: some having missed the mark turned aside to vain talking

1 Timothy 5:15 V-AIP-3P
GRK: γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ
NAS: have already turned aside to follow
KJV: are already turned aside after Satan.
INT: indeed some are turned aside after

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page