1624. ἐκτρέπω (ektrepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1624. ἐκτρέπω (ektrepó) — 5 Occurrences

1 Timothy 1:6 V-AIP-3P
GRK: τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν
NAS: from these things, have turned aside to fruitless discussion,
KJV: having swerved have turned aside unto
INT: some having missed the mark turned aside to vain talking

1 Timothy 5:15 V-AIP-3P
GRK: γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ
NAS: have already turned aside to follow
KJV: are already turned aside after Satan.
INT: indeed some are turned aside after

1 Timothy 6:20 V-PPM-NMS
GRK: παραθήκην φύλαξον ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους
NAS: what has been entrusted to you, avoiding worldly
KJV: that which is committed to thy trust, avoiding profane
INT: deposit committed [to you] keep avoiding profane

2 Timothy 4:4 V-FIP-3P
GRK: τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται
NAS: from the truth and will turn aside to myths.
KJV: and shall be turned unto
INT: fables will be turned aside

Hebrews 12:13 V-ASP-3S
GRK: τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ
NAS: that [the limb] which is lame may not be put out of joint, but rather
KJV: which is lame be turned out of the way; but
INT: that which [is] lame be turned aside might be healed however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page