γένους
Englishman's Concordance
γένους (genous) — 5 Occurrences

Matthew 13:47 N-GNS
GRK: ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
NAS: and gathering [fish] of every kind;
KJV: of every kind:
INT: of every kind having gathered together

Acts 4:6 N-GNS
GRK: ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
NAS: were of high-priestly descent.
KJV: of the kindred of the high priest,
INT: were of descent high priestly

Acts 13:26 N-GNS
GRK: ἀδελφοί υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ
NAS: of Abraham's family, and those
KJV: children of the stock of Abraham,
INT: brothers sons of [the] race of Abraham and

2 Corinthians 11:26 N-GNS
GRK: κινδύνοις ἐκ γένους κινδύνοις ἐξ
NAS: dangers from [my] countrymen, dangers
KJV: by [mine own] countrymen, [in] perils
INT: in perils from [my own] race in perils from

Philippians 3:5 N-GNS
GRK: ὀκταήμερος ἐκ γένους Ἰσραήλ φυλῆς
NAS: the eighth day, of the nation of Israel,
KJV: day, of the stock of Israel,
INT: on [the] eighth day of [the] race of Israel of [the] tribe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page