γένει
Englishman's Concordance
γένει (genei) — 5 Occurrences

Mark 7:26 N-DNS
GRK: Συροφοινίκισσα τῷ γένει καὶ ἠρώτα
NAS: of the Syrophoenician race. And she kept asking
KJV: a Syrophenician by nation; and
INT: Syrophoenician by the race and asked

Acts 4:36 N-DNS
GRK: Κύπριος τῷ γένει
NAS: of Cyprian birth, who was also called
KJV: a Levite, [and] of the country of Cyprus,
INT: a Cypriot at the birth

Acts 18:2 N-DNS
GRK: Ποντικὸν τῷ γένει προσφάτως ἐληλυθότα
NAS: Aquila, a native of Pontus,
KJV: named Aquila, born in Pontus, lately
INT: of Pontus by race lately come

Acts 18:24 N-DNS
GRK: Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος
NAS: an Alexandrian by birth, an eloquent
KJV: Apollos, born at Alexandria,
INT: an Alexandrian by birth man an eloquent

Galatians 1:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ γένει μου περισσοτέρως
NAS: among my countrymen, being
KJV: mine own nation, being
INT: in the countrymen of me more abundantly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page