γεννώμενον
Englishman's Concordance
γεννώμενον (gennōmenon) — 1 Occurrence

Luke 1:35 V-PPM/P-NNS
GRK: καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται
NAS: the holy Child shall be called
KJV: that holy thing which shall be born of
INT: also the born holy one will be called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page