γεγεννημένος
Englishman's Concordance
γεγεννημένος (gegennēmenos) — 4 Occurrences

John 3:8 V-RPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
NAS: is everyone who is born of the Spirit.
KJV: every one that is born of
INT: everyone that has been born of the

Acts 22:3 V-RPM/P-NMS
GRK: ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ
NAS: a Jew, born in Tarsus
KJV: [which am] a Jew, born in
INT: a man a Jew born in Tarsus

1 John 3:9 V-RPM/P-NMS
GRK: Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
NAS: No one who is born of God practices
KJV: Whosoever is born of God
INT: Anyone that has been born of

1 John 5:18 V-RPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
NAS: that no one who is born of God sins;
KJV: that whosoever is born of God
INT: everyone that has been born of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080
97 Occurrences


ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page