γεγέννηται
Englishman's Concordance
γεγέννηται (gegennētai) — 5 Occurrences

Galatians 4:23 V-RIM/P-3S
GRK: κατὰ σάρκα γεγέννηται ὁ δὲ
NAS: But the son by the bondwoman was born according
KJV: the bondwoman was born after
INT: according to flesh has been born but

1 John 2:29 V-RIM/P-3S
GRK: ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται
NAS: righteousness is born of Him.
KJV: righteousness is born of
INT: of him has been begotten

1 John 3:9 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ γεγέννηται
NAS: sin, because he is born of God.
KJV: sin, because he is born of God.
INT: God he has been born

1 John 4:7 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει
NAS: who loves is born of God
KJV: every one that loveth is born of God,
INT: God has been born and knows

1 John 5:1 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ πᾶς
NAS: is the Christ is born of God,
KJV: is the Christ is born of God:
INT: God has been born and everyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080
97 Occurrences


ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page