γεννηθεὶς
Englishman's Concordance
γεννηθεὶς (gennētheis) — 3 Occurrences

Galatians 4:29 V-APP-NMS
GRK: κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν
NAS: But as at that time he who was born according
KJV: then he that was born after
INT: according to flesh having been born persecuted him [born]

Hebrews 11:23 V-APP-NMS
GRK: Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον
NAS: Moses, when he was born, was hidden
KJV: Moses, when he was born, was hid
INT: By faith Moses having been born was hid three months

1 John 5:18 V-APP-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ
NAS: sins; but He who was born of God
KJV: not; but he that is begotten of God
INT: but the [one] having been begotten of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080
97 Occurrences


ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
γενήματα — 1 Occ.
γενήματος — 3 Occ.
Γεννήματα — 4 Occ.
Γεννησαρέτ — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page