ἐγεννήθη
Englishman's Concordance
ἐγεννήθη (egennēthē) — 7 Occurrences

Matthew 1:16 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ
NAS: Jesus was born, who is called
KJV: of whom was born Jesus, who
INT: of whom was born Jesus who

Matthew 26:24 V-AIP-3S
GRK: εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
NAS: for that man if he had not been born.
KJV: had not been born.
INT: if not had been born the man

Mark 14:21 V-AIP-3S
GRK: εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
NAS: for that man if he had not been born.
KJV: had never been born.
INT: if never had been born the man

John 9:19 V-AIP-3S
GRK: ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς οὖν
NAS: who you say was born blind? Then
KJV: ye say was born blind? how
INT: that blind he was born how then

John 9:20 V-AIP-3S
GRK: ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
NAS: is our son, and that he was born blind;
KJV: and that he was born blind:
INT: that blind he was born

John 16:21 V-AIP-3S
GRK: χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς
NAS: she gives birth to the child,
KJV: that a man is born into the world.
INT: joy that has been born a man into

Acts 7:20 V-AIP-3S
GRK: ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς καὶ
NAS: that Moses was born; and he was lovely
KJV: time Moses was born, and was
INT: which time was born Moses and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080
97 Occurrences


ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
γενεαλογίαις — 1 Occ.
γενεαλογίας — 1 Occ.
γενεσίοις — 2 Occ.
γενέσει — 1 Occ.
γενέσεως — 3 Occ.
γένεσις — 1 Occ.
γενετῆς — 1 Occ.
ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page