γεγεννημένον
Englishman's Concordance
γεγεννημένον (gegennēmenon) — 4 Occurrences

John 3:6 V-RPM/P-NNS
GRK: τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς
NAS: That which is born of the flesh
KJV: That which is born of the flesh
INT: That which has been born of the

John 3:6 V-RPM/P-NNS
GRK: καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
NAS: is flesh, and that which is born of the Spirit
KJV: and that which is born of
INT: and that which has been born of the

1 John 5:1 V-RPM/P-AMS
GRK: καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ
NAS: loves the [child] born of Him.
KJV: him also that is begotten of
INT: moreover him that has been begotten of him

1 John 5:4 V-RPM/P-NNS
GRK: πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
NAS: For whatever is born of God overcomes
KJV: For whatsoever is born of God
INT: all that has been born of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080
97 Occurrences


ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page