γεωργοῖς
Englishman's Concordance
γεωργοῖς (geōrgois) — 5 Occurrences

Matthew 21:33 N-DMP
GRK: ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: and rented it out to vine-growers and went on a journey.
KJV: out to husbandmen, and
INT: rented out it to tenants and left the region

Matthew 21:40 N-DMP
GRK: ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις
NAS: will he do to those vine-growers?
KJV: will he do unto those husbandmen?
INT: will he do the tenants to those

Matthew 21:41 N-DMP
GRK: ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν
NAS: to other vine-growers who
KJV: unto other husbandmen, which
INT: he will rent out to other tenants who will give

Mark 12:1 N-DMP
GRK: ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: and rented it out to vine-growers and went on a journey.
KJV: out to husbandmen, and
INT: rented out it to tenants and went on a journey

Luke 20:9 N-DMP
GRK: ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: and rented it out to vine-growers, and went on a journey
KJV: forth to husbandmen, and
INT: rented it to tenants and left the region

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page