γεωργοὶ
Englishman's Concordance
γεωργοὶ (geōrgoi) — 5 Occurrences

Matthew 21:35 N-NMP
GRK: λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους
NAS: The vine-growers took his slaves
KJV: And the husbandmen took his
INT: having taken the tenants the servants

Matthew 21:38 N-NMP
GRK: οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν
NAS: But when the vine-growers saw
KJV: But when the husbandmen saw the son,
INT: however [the] tenants having seen the

Mark 12:7 N-NMP
GRK: δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: But those vine-growers said
KJV: But those husbandmen said among
INT: however the tenants to themselves

Luke 20:10 N-NMP
GRK: οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν
NAS: of the vineyard; but the vine-growers beat
KJV: but the husbandmen beat
INT: but [the] tenants sent [him] away him

Luke 20:14 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς
NAS: But when the vine-growers saw
KJV: But when the husbandmen saw him,
INT: him the tenants reasoned among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page