ἱκανὸν
Englishman's Concordance
ἱκανὸν (hikanon) — 9 Occurrences

Mark 15:15 Adj-ANS
GRK: ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν
KJV: willing to content the people,
INT: crowd that which [was] satisfactory to do released

Luke 22:38 Adj-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν
NAS: And He said to them, It is enough.
KJV: unto them, It is enough.
INT: he said to them Enough it is

Acts 11:26 Adj-AMS
GRK: διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι τε
NAS: and taught considerable numbers;
KJV: and taught much people. And
INT: taught a crowd large were called moreover

Acts 14:3 Adj-AMS
GRK: ἱκανὸν μὲν οὖν
NAS: they spent a long time
KJV: Long time therefore
INT: A long indeed Therefore

Acts 17:9 Adj-ANS
GRK: λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ
NAS: And when they had received a pledge from Jason
KJV: when they had taken security of
INT: having taken security [money] from

Acts 19:26 Adj-AMS
GRK: πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων
NAS: and turned away a considerable number of people,
KJV: and turned away much people,
INT: having persuaded turned away a great many people saying

Acts 20:11 Adj-ANS
GRK: γευσάμενος ἐφ' ἱκανόν τε ὁμιλήσας
NAS: he talked with them a long while until
KJV: talked a long while, even till
INT: having eaten for for long and having talked

Acts 22:6 Adj-NNS
GRK: περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ
NAS: noontime, a very bright light
KJV: from heaven a great light round
INT: shone a light great around me

2 Corinthians 2:6 Adj-NNS
GRK: ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ
NAS: Sufficient for such a one is this
KJV: Sufficient to such a man [is] this
INT: Sufficient to such a one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page