ἴσχυσεν
Englishman's Concordance
ἴσχυσεν (ischysen) — 5 Occurrences

Luke 6:48 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν
NAS: that house and could not shake
KJV: house, and could not shake
INT: and not could shake it

Luke 8:43 V-AIA-3S
GRK: βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς
NAS: years, and could not be healed
KJV: physicians, neither could be healed of
INT: living neither could by no one

Luke 14:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι
NAS: to build and was not able to finish.'
KJV: was not able to finish.
INT: and not was able to finish

Acts 19:16 V-AIA-3S
GRK: κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ' αὐτῶν
NAS: all of them and overpowered them, so
KJV: them, and prevailed against
INT: having overpowered them all prevailed against them

Revelation 12:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος
NAS: and they were not strong enough, and there was no
KJV: And prevailed not; neither
INT: and not they prevailed nor place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page