κατέλιπεν
Englishman's Concordance
κατέλιπεν (katelipen) — 3 Occurrences

Luke 10:40 V-IIA-3S
GRK: μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν εἰπὲ
NAS: that my sister has left me to do all the serving
KJV: my sister hath left me to serve
INT: alone me left to serve Speak

Acts 18:19 V-AIA-3S
GRK: Ἔφεσον κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς
NAS: to Ephesus, and he left them there.
KJV: Ephesus, and left them there: but
INT: Ephesus and them left there himself

Hebrews 11:27 V-AIA-3S
GRK: Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ
NAS: By faith he left Egypt, not fearing
KJV: By faith he forsook Egypt, not
INT: By faith he left Egypt not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page