2641. καταλείπω (kataleipó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2641. καταλείπω (kataleipó) — 24 Occurrences

Matthew 4:13 V-APA-NMS
GRK: καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ
NAS: and leaving Nazareth, He came
KJV: And leaving Nazareth, he came
INT: and having left Nazareth

Matthew 16:4 V-APA-NMS
GRK: Ἰωνᾶ καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν
NAS: of Jonah. And He left them and went away.
KJV: Jonas. And he left them, and departed.
INT: of Jonah And having left them he went away

Matthew 19:5 V-FIA-3S
GRK: Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
NAS: A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER
KJV: cause shall a man leave father and
INT: On account of this will leave a man the

Matthew 21:17 V-APA-NMS
GRK: Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν
NAS: And He left them and went
KJV: And he left them, and went
INT: And having left them he went

Mark 10:7 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
NAS: A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER
KJV: shall a man leave his father
INT: On account of this will leave a man the

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ
NAS: DIES and leaves behind a wife
KJV: and leave [his] wife
INT: should die and leave behind a wife and

Mark 12:21 V-APA-NMS
GRK: ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα καὶ
NAS: her, and died leaving behind no
INT: died not having left seed and

Mark 14:52 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα
NAS: But he pulled free of the linen sheet
KJV: And he left the linen cloth, and fled
INT: moreover having left behind the linen cloth

Luke 5:28 V-APA-NMS
GRK: καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς
NAS: And he left everything behind,
KJV: And he left all, rose up,
INT: And having left all having arisen

Luke 10:40 V-IIA-3S
GRK: μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν εἰπὲ
NAS: that my sister has left me to do all the serving
KJV: my sister hath left me to serve
INT: alone me left to serve Speak

Luke 15:4 V-PIA-3S
GRK: ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα
NAS: one of them, does not leave the ninety-nine
KJV: doth not leave the ninety and nine in
INT: one not leaves the ninety

Luke 20:31 V-AIA-3P
GRK: ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ
NAS: seven died, leaving no children.
KJV: also: and they left no
INT: seven not did leave children and

John 8:9 V-AIP-3S
GRK: πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη μόνος καὶ
NAS: with the older ones, and He was left alone,
KJV: and Jesus was left alone, and
INT: elder ones and he was left alone and

Acts 6:2 V-APA-AMP
GRK: ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον
NAS: It is not desirable for us to neglect the word
KJV: that we should leave the word
INT: it is [for] us having left the word

Acts 18:19 V-AIA-3S
GRK: Ἔφεσον κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς
NAS: to Ephesus, and he left them there.
KJV: Ephesus, and left them there: but
INT: Ephesus and them left there himself

Acts 21:3 V-APA-NMP
GRK: Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον
NAS: of Cyprus, leaving it on the left,
KJV: Cyprus, we left it on the left hand,
INT: Cyprus and having left it on the left

Acts 24:27 V-AIA-3S
GRK: ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον
NAS: a favor, Felix left Paul imprisoned.
KJV: the Jews a pleasure, left Paul bound.
INT: Felix left Paul

Acts 25:14 V-RPM/P-NMS
GRK: τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
NAS: There is a man who was left as a prisoner
KJV: a certain man left in bonds by
INT: certain there is left by Felix

Romans 11:4 V-AIA-1S
GRK: ὁ χρηματισμός Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους
NAS: is the divine response to him? I HAVE KEPT for Myself
KJV: unto him? I have reserved to myself
INT: the divine answer I kept to myself seven thousand

Ephesians 5:31 V-FIA-3S
GRK: ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
NAS: A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER
KJV: shall a man leave his father
INT: Because of this will leave a man his

1 Thessalonians 3:1 V-ANP
GRK: στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις
NAS: we thought it best to be left behind at Athens
KJV: we thought it good to be left at
INT: enduring we thought good to be left in Athens

Hebrews 4:1 V-PPM/P-GFS
GRK: μή ποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν
NAS: while a promise remains of entering
KJV: a promise being left [us] of entering
INT: lest ever being left a promise to enter

Hebrews 11:27 V-AIA-3S
GRK: Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ
NAS: By faith he left Egypt, not fearing
KJV: By faith he forsook Egypt, not
INT: By faith he left Egypt not

2 Peter 2:15 V-PPA-NMP
GRK: καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν
NAS: forsaking the right way,
KJV: Which have forsaken the right way,
INT: having left [the] straight way

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page