κεχρημάτισται
Englishman's Concordance
κεχρημάτισται (kechrēmatistai) — 1 Occurrence

Hebrews 8:5 V-RIM/P-3S
GRK: ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων
NAS: as Moses was warned [by God] when he was about
KJV: Moses was admonished of God when he was about
INT: heavenly places as was divinely instructed Moses being about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page