ὁμολογήσαντες
Englishman's Concordance
ὁμολογήσαντες (homologēsantes) — 1 Occurrence

Hebrews 11:13 V-APA-NMP
GRK: ἀσπασάμενοι καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι
NAS: them from a distance, and having confessed that they were strangers
KJV: [them], and confessed that
INT: having embraced [them] and having confessed that strangers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page